Informace o škole

Základní informace o škole

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov, okres Šumperk, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

– právní forma: příspěvková organizace
– zřizovatel: Obec Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna, školní jídelna-výdejna.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem školy je ředitelka školy, která je jmenována a odvolávána podle školského zákona.
Složky organizace:
– Základní škola Bohdíkov – sídlo: Bohdíkov 48, 789 64 Bohdíkov, IZO: 102668353
– Mateřská škola Bohdíkov – sídlo: Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov, IZO: 150005784
– Mateřská škola Raškov – sídlo: Raškov 159, 789 64 Bohdíkov, IZO: 150005784
– Školní družina – sídlo: Bohdíkov 48, 789 64 Bohdíkov, IZO: 120300702
– Školní jídelna – sídlo: Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov, IZO: 102980811
– Školní jídelna-výdejna – sídlo: Raškov 159, 789 64 Bohdíkov, IZO: 102980811

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Bohdívkov, okres Šumperk, příspěvková organizace
Bohdíkov 48
789 64 Bohdíkov

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Bohdívkov, okres Šumperk, příspěvková organizace
Bohdíkov 48
789 64 Bohdíkov

4.3. Úřední hodiny

V pracovní dny od 8:00 do 14:00 (v době školních prázdnin po předchozí domluvě)

4.4. Telefonní čísla

– základní škola: 583 246 158, 739 013 671
– kancelář školní jídelny: 734 471 557
– mateřská škola Bohdíkov: 733 759 420
– mateřská škola Raškov: 739 013 694
– školní družina: 583 210 957, 734 324 673 (vych. M. Kuncová), 725 253 517 (vych. P. Drongová)
– pronájem tělocvičny: 737 466 473 (I. Spáčilová)

4.5 Adresa internetových stránek

http://zsbohdikov.cz/

4.6 Adresa podatelny

Bohdíkov 48, 789 64 Bohdíkov

4.7 Elektronická adresa podatelny

reditel@zsbohdikov.cz

elektronické adresy jednotlivých pracovišť a zaměstnanců viz Kontakty

4.8. ID datové schránky

mb5mbmm

5. Bankovní spojení

163015311/0600 (MONETA Money Bank a.s.)
224559807/0600 (MONETA Money Bank a.s.) – školní jídelna, školné ŠD a MŠ, školní peněženka

6. IČO

70984531

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

viz sekce Dokumenty

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace, stížnosti a jiné podněty lze podat:
– ústně: v kanceláři ZŠ Bohdíkov, MŠ Bohdíkov, MŠ Raškov nebo ŠJ Bohdíkov
– písemně: osobně v kanceláři ZŠ a MŠ nebo poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov, Bohdíkov 48, 789 64 Bohdíkov
– e-mailem: reditel@zsbohdikov.cz
– prostřednictvím datové schránky: mb5mbmm
– telefonicky: 583 246 158, 739 013 671
– úřední hodiny: pondělí – pátek od 8:00 do 14:00 (v době školních prázdnin po předchozí domluvě)

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.
Přehled datových formátů dokumentů, které se přijímají v digitální podobě: doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, pdf, pfd/a, txt, jpg, zfo
Elektronický dokument může být zaslaný jako příloha e-mailem nebo datovou schránkou, případně doručený na CD nebo USB flash disku.
Pokud elektronicky podaná datová zpráva obsahuje chybný datový formát, který nemůže být přečtený, popř. zpráva obsahuje formát, který může způsobit škodu na počítači/síti školy, nebude tato zpráva přijata a dále zpracovávána.
Pokud je přijatá zpráva částečně nečitelná, obsahuje vady, je neúplná, má nečitelné přílohy apod., bude o tom podatel informovaný a bude mu poskytnutá přiměřená lhůta k odstranění nedostatků.

Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

11. Předpisy

– Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
– Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
– Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
– Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
– Vyhláška č. 317 /2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
– Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
– Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
– Obecné nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)
– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den v úřední hodiny.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

V současné škola žádné licenční smlouvy neposkytuje.

13.2. Výhradní licence

V současné době škola žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Poskytnuté informace:
Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v úředních hodinách v ředitelně školy (viz. bod 4).
Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedené internetové adrese: zsbohdikov.cz v sekci Dokumenty
Zprávy České školní inspekce
Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program (ŠVP) pro předškolní vzdělávání
Řád školy
Pravidla hodnocení a klasifikace žáků
Výroční zpráva o činnosti školy